Ryu's Taekwondo Inc.
5665 Kingsway #123, Burnaby, 
BC V5H 2G4
604-563-1555
ryustaekwondo@gmail.com